Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

(dawniej: Oligofrenopedagogika z podstawami pracy w klasie integracyjnej)

 

Organizator: Katedra Pedagogiki Specjalnej Wydziału Nauk Społecznych
Kierunek studiów: pedagogika specjalna
Forma studiów: niestacjonarne
Czas trwania: 2 semestry, 60 pkt. ECTS
Łączna liczba godzin: 370 (w tym 120 godzin praktyk)

Kierownik studiów: dr hab. Agnieszka Żyta, prof. UWM,  e-mail: agnieszkazyta@wp.pl
Obsługa administracyjna: Elżbieta Szyszko (ul. Żołnierska 14, p. 129) tel. 89 524-62-69, e-mail: elzbieta.szyszko@uwm.edu.pl

Cel studiów: wyposażenie słuchaczy posiadających przygotowanie pedagogiczne*  do zawodu nauczyciela/nauczyciela wychowawcy, wyposażenie  w kwalifikacje uprawniające do prowadzenia zajęć edukacyjnych i edukacyjno-rewalidacyjnych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Poza nauczaniem w różnego typu placówkach absolwent będzie posiadał kwalifikacje rewalidacyjne uprawniające do pracy w placówkach opiekuńczo-rewalidacyjnych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, takich jak warsztaty pracy chronionej (aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością), warsztaty terapii zajęciowej, domy pomocy społecznej, placówki dziennego pobytu i inne ośrodki rewalidacyjne.

*Przygotowanie pedagogiczne w rozumieniu Rozporządzenia MEN z 12. 03. 2009 r. – należy przez to rozumieć nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki szczegółowej, nauczanych w wymiarze nie mniejszym niż 270 godzin w powiązaniu z kierunkiem (specjalnością) kształcenia oraz pozytywnie ocenioną praktyką pedagogiczną — w wymiarze nie mniejszym niż 150 godzin; w przypadku nauczycieli praktycznej nauki zawodu niezbędny wymiar zajęć z zakresu przygotowania pedagogicznego wynosi nie mniej niż 150 godzin; o posiadaniu przygotowania pedagogicznego świadczy dyplom ukończenia studiów lub inny dokument wydany przez uczelnię, dyplom ukończenia zakładu kształcenia nauczycieli lub świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego.


Studia podyplomowe składają się z trzech  modułów:

Pierwszy  – Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne specjalne obejmuje przedmioty: pedagogika specjalna, edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, psychologiczne podstawy rewalidacji osób z niepełnosprawnością intelektualną, diagnostyka psychopedagogiczna, zasady i metody pracy opiekuńczo –wychowawczej, rehabilitacyjnej, resocjalizacyjnej i socjoterapeutycznej, wybrane formy terapii, komunikacja alternatywna                         i wspomagająca).

Drugi  – Dydaktyka specjalna obejmuje przedmioty: dydaktyka specjalna, metodyka nauczania i wychowania uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną, metodyka nauczania i wychowania uczniów z głębszą niepełnosprawnością intelektualną, metodyka zajęć rewalidacyjnych

Trzeci  -  Praktyki pedagogiczne (obejmują 120 godzin – 60 godzin realizowanych w ramach studiów w piątki poprzedzające zjazdy, 60 godzin organizowanych samodzielnie przez uczestników studiów. UWAGA! Istnieje możliwość realizacji całości praktyk we własnym zakresie). Miejsca realizacji praktyk: przedszkola specjalne i integracyjne, szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne kształcące uczniów z niepełnosprawnością intelektualną (specjalne, integracyjne i ogólnodostępne), ośrodki rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawcze dla osób z głębokim stopniem niepełnosprawności intelektualnej i niepełnosprawnościami sprzężonymi, warsztaty terapii zajęciowej, domy pomocy społecznej, środowiskowe domy samopomocy i inne.

Adresaci studiów: kandydaci powinni być absolwentami kierunków pedagogicznych (studia licencjackie lub magisterskie) bądź innych (licencjackich lub magisterskich), ale mieć ukończony kurs przygotowania pedagogicznego.

Kwalifikacje po ukończeniu studiów podyplomowych edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną:

* osoby posiadające kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły lub rodzaju placówki uzyskują kwalifikacje do edukacji (prowadzenia zajęć) z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie w danym typie szkoły lub placówki
* osoby posiadające przygotowanie pedagogiczne uprawniające do prowadzenia przedmiotu (prowadzenia zajęć) uzyskują kwalifikacje do pracy w placówkach specjalnych w ramach danego przedmiotu (prowadzenia zajęć)
* osoby, który ukończyły studia wyższe w zakresie oligofrenopedagogiki lub mają kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły lub rodzaju placówki, określone w paragrafie 2-5 (Rozporządzenie MEN z dn. 12. 03. 2009 r.) a ponadto ukończyły studia podyplomowe posiadają kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolach specjalnych, szkołach podstawowych specjalnych, gimnazjach specjalnych, szkołach ponadgimnazjalnych specjalnych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodkach wychowawczych, dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, szkołach specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w ośrodkach umożliwiających dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim oraz dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, a także kwalifikacje do prowadzenia zajęć rewalidacyjno-wychowawczych z dziećmi i młodzieżą z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim,
* absolwent poza nauczaniem będzie posiadał kwalifikacje rewalidacyjne uprawniające do pracy w placówkach opiekuńczo – rewalidacyjnych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, takich jak warsztaty pracy chronionej (aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością), warsztaty terapii zajęciowej, domy pomocy społecznej, placówki dziennego pobytu, i inne ośrodki rewalidacyjne.

Wykładowcy: pracownicy UWM oraz doświadczeni praktycy

Wymagane dokumenty (do złożenia w sekretariacie):

- podanie,
- oryginalny odpis dyplomu,
-dokument potwierdzający przygotowanie pedagogiczne (w przypadku studiów nienauczycielskich),
-  dwa zdjęcia,
- xero dowodu osobistego,
- zobowiązanie do terminowego uiszczania opłat za studia.

Zasady naboru: o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Miejsce składania dokumentów:  dokumenty można złożyć drogą pocztową lub osobiście w pokoju nr 129, u sekretarza studiów p. Elżbiety Szyszko – Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Żołnierska 14, p. 129, tel. 89 524-62-69, 10-561 Olsztyn, e-mail: elzbieta.szyszko@uwm.edu.pl

Termin rozpoczęcia:  październik 2015 r.

Terminy i miejsce zjazdów:  zajęcia prowadzone będą w wybrane piątki poprzedzające zjazdy (praktyka pedagogiczna) oraz w soboty  i w niedziele w cyklu dwu- lub trzytygodniowym  zarówno w budynkach UWM, jak i innych placówkach.

Opłata za studia: 3400 złotych. Możliwość rozłożenia na dwie raty (1700 zł za każdy semestr).