Diagnostyka i terapia psychopedagogiczna

„Diagnostyka i terapia psychopedagogiczna”- IX edycja

 

Organizator: Katedra Pedagogiki Opiekuńczej, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Czas trwania – 3 semestry (studia nastawione są przede wszystkim na zdobycie umiejętności praktycznych – zgodnie z wymogami współczesnego – europejskiego rynku pracy)

Łączna liczba godzin - 370

Termin składania dokumentów - zapisy od lipca 2017 r. do 15 października 2017 r. poprzez stronę internetową https://irk.uwm.edu.pl/podyplomowe, dokumenty można składać w Dziekanacie Studiów Niestacjonarnych, już od lipca 2017 r., Olsztyn, ul. Żołnierska 14 –  pok. 17, tel. (089) 524-62-70; e-mail: krystyna.zawistowska@uwm.edu.pl

Termin rozpoczęcia:  ostatni weekend października 2017 r.

Kadra prowadząca: pracownicy naukowo dydaktyczni - profesorowie, doktorzy habilitowani, doktorzy i magistrowie - Uniwersytetu Warszawskiego, Gdańskiego i Warmińsko-Mazurskiego, lekarze specjaliści, psychologowie, licencjonowani terapeuci i trenerzy PTP. Są to wybitni i wykwalifikowani przedstawiciele świata nauki, dyplomowani specjaliści w zakresie prowadzenia poszczególnych przedmiotów (psychologowie - specjaliści II stopnia z psychologii klinicznej, pedagodzy różnorodnych specjalizacji, licencjonowani terapeuci II stopnia, prawnik - specjalista w zakresie prawa europejskiego, przedstawiciel OBWE, lekarz z II stopniem specjalizacji w zakresie psychiatrii, naukowcy, a przede wszystkim praktycy z wieloletnim stażem oraz doświadczeniem, autorzy wielu publikacji - również obcojęzycznych).

Zgodnie ze standardami UE oraz w myśl Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 17 listopada 2010, które weszło w życie z dniem 1 września 2011 r. o konieczności tworzenia w każdej placówce dydaktyczno-wychowawczej zespołów diagnostycznych, do których zadań należą:

- prowadzenie badań i działań diagnostycznych (diagnoza indywidualna uczniów / wychowanków),
- wspieranie na bazie diagnozy mocnych stron uczniów,
- planowanie i koordynowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
- podejmowanie działań mediacyjnych i związanych z interwencją kryzysową,
- praca w środowiskach zróżnicowanych kulturowo (dzieci z rodzin emigranckich, imigranci, reemigranci),
- dokonywanie oceny (postdiagnoza) efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej – proponujemy Państwu w/wym. studia podyplomowe.

 Oferowane przez nas studia podyplomowe nastawione są na zdobycie przez słuchaczy umiejętności praktycznych w zakresie diagnozy pedagogicznej i psychologicznej, interwencji i terapii psychopedagogicznej, interwencji kryzysowej, zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, korekcyjno-wyrównawczych, terapii zachowań suicydalnych, terapii uzależnień, terapii rodzin, terapii transkulturowej itp.

Wymagane dokumenty: podanie o przyjęcie na studia podyplomowe, odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia, 2 fotografie o wymiarach 35mm x 45 mm (podpisane na odwrocie), kserokopia dowodu osobistego lub paszportu, kwestionariusz osobowy (do pobrania u sekretarza studiów, istnieje oczywiście możliwość wysłania).

 

Zajęcia odbywać się będą w budynkach Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Terminy zjazdów – druga i trzecia sobota i niedziela miesiąca (godz. 08.00 – 16.30)

Kierownik studiów:  dr Marta Guziuk-Tkacz

Warunki przyjęcia:  tytuł zawodowy magistra lub licencjata

Adresatami studiów są: nauczyciele różnorodnych przedmiotów, pedagodzy różnych specjalizacji, pracownicy ośrodków pomocy społecznej, osoby pracujące z imigrantami i cudzoziemcami, osoby zatrudnione w służbach mundurowych, kuratorzy sądowi i społeczni, animatorzy społeczni pracujący z dziećmi, młodzieżą lub/i osobami dorosłymi, wolontariusze organizacji pozarządowych pracujący z jednostkami i grupami zagrożonymi społecznie, edukatorzy w zakresie profilaktyki społecznej, pracownicy służb medycznych i innych – rozszerzający kwalifikacje zawodowe w zakresie psychologii i pedagogiki (także transkulturowej), pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych i ośrodków interwencji kryzysowej.

Absolwenci studiów mogą podjąć pracę: w poradniach psychologiczno-pedagogicznych (profesjonalna diagnoza pedagogiczna i psychopedagogiczna),  w świetlicach terapeutycznych, socjoterapeutycznych i środowiskowych (terapia psychopedagogiczna), w charakterze pedagoga szkolnego (profesjonalna diagnoza i terapia uczniów), w charakterze pedagoga terapeuty (terapia pedagogiczna i psychopedagogiczna, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne), w ośrodkach pracy z imigrantami i cudzoziemcami, w ośrodkach interwencji kryzysowej, w przedszkolach i szkołach (różne poziomy edukacji) – praca pozalekcyjna z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i terapeutycznych, w różnorodnych placówkach o charakterze dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczym (profesjonalna diagnoza, interwencja i terapia psychopedagogiczna, pozyskiwanie funduszy z UE, konstruowanie programów diagnozy i pomocy terapeutycznej oraz programów profilaktycznych zgodnie ze standardami UE).

Zasady naboru – o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń

 

Cele studiów:

- merytoryczne i metodyczne, tj. dostosowane do standardów Unii Europejskiej - przygotowanie do prowadzenia diagnozy i interwencji psychopedagogicznej;

- doskonalenie umiejętności prowadzenia diagnozy i interwencji psychopedagogicznej z jednostkami i grupami, znajdującymi się w sytuacjach trudnych i kryzysowych (w tym z ofiarami przemocy, z osobami z syndromem przedsamobójczym, z uczniami/podopiecznymi z SPE lub/i wykazującymi zaburzenia w zachowaniu i funkcjonowaniu psychospołecznym – osoby agresywne, niedostosowane społecznie, stygmatyzowane i marginalizowane, bierne, lękliwe, ze skłonnościami do autodestrukcji itp.);  z osobami uzależnionymi chemicznie i behawioralnie oraz współuzależnionymi (w tym z syndromem DDA), a także z osobami niepełnosprawnymi;

-  doskonalenie umiejętności diagnostyczno - oceniających i pomocowych (poradnie psychologiczno-pedagogiczne, świetlice terapeutyczne i środowiskowe, praca kuratora społecznego lub sądowego, praca pedagoga szkolnego, placówki wsparcia społecznego, placówki interwencji kryzysowej);

-  doskonalenie umiejętności interwencyjnych dla potrzeb praktyki pedagogicznej (korekta, kompensacja);

- doskonalenie umiejętności interpersonalnych służących poprawie komunikacji pomiędzy specjalistami pracującymi z osobami znajdującymi się w sytuacjach trudnych, kryzysowych lub traumatycznych;

- opanowanie nowatorskich metod i technik diagnostycznych i terapeutycznych (terapia indywidualna i grupowa);

-  zapewnienie placówkom o charakterze pomocowym i dydaktyczno – wychowawczym pracowników kompetentnych w zakresie profesjonalnej diagnozy, oceny i interwencji psychopedagogicznej (strona metodologiczna diagnozy oraz jej praktyczne wykorzystanie, praktyczna ocena i interwencja w zakresie problemowych zachowań uczniów/podopiecznych, klientów, pacjentów);

- ukierunkowanie na umiejętności pozyskiwania funduszy ze środków UE (zasady i możliwości pozyskiwania środków finansowych, pisanie autorskich projektów).

Opłata za semestr1.490 zł.

Warunki ukończenia studiów – uzyskanie zaliczeń z poszczególnych przedmiotów, obrona pracy dyplomowej oraz złożenie egzaminu końcowego.

Kontakt:

Kierownik studiów: dr Marta Guziuk-Tkacz: 665-293-999, e-mail: martaguziuk@wp.pl; Wydz. Nauk Społecznych UWM w Olsztynie Katedra Pedagogiki Opiekuńczej WNS, Olsztyn,  ul. Żołnierska 14 i 14A.

Sekretarz studiów: Krystyna Zawistowska  – Wydz. Nauk Społecznych UWM, Dziekanat Studiów Niestacjonarnych, Olsztyn ul. Żołnierska 14, pok. 17, tel. (089) 524-62-70; e-mail: krystyna.zawistowska@uwm.edu.pl

Strona internetowa UWM z informacjami o studiach: http://wns.uwm.edu.pl/

Kierowniczka studiów podyplomowych oraz wykładowca „Podstaw diagnozy i terapii pedagogicznej” i „Seminarium dyplomowego” – dr Marta Guziuk-Tkacz jest autorską znanego w Polsce i poza granicami kraju podręcznika z diagnostyki psychopedagogicznej: „Badania diagnostyczne w pedagogice i psychopedagogice”, współautorskiego „Leksykonu terminów metodologicznych. Nauki pedagogiczne i pokrewne”, „Leksykonu diagnostyki. Psychoedagogika. Pedagogika transkulturowa” oraz wielu innych publikacji książkowych i kilkudziesięciu artykułów naukowych polsko- i obcojęzycznych.

okładka 

Praca jest podręcznikiem akademickim przeznaczonym dla studentów nauk o wychowaniu, a przede wszystkim pedagogów i psychologów. Autorka kieruje ją również do praktyków, a więc pedagogów szkolnych, nauczycieli różnych przedmiotów, terapeutów oraz pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Rozpoczynając od szerokiego omówienia diagnozy w naukach społecznych, w psychologii, w psychologii dla potrzeb pedagogiki, w psychopedagogice i pedagogice, autorka przechodzi do jej praktycznego zastosowania w pedagogice, psychopedagogice i psychologii (diagnozowanie konkretnych problemów psychopedagogicznych).

Omówione w niej zostały wszystkie metody i techniki diagnostyczne, wraz z zasadami konstrukcji narzędzi badawczych i matrycami do ich konstrukcji.

Całość kończy zaprezentowanie kilkudziesięciu wzorów  narzędzi badawczych.
Na podkreślenie zasługuje również fakt szczegółowych ilustracji graficznych prezentowanych treści. Jak pisze w recenzji profesor Tadeusz Pilch, w podręczniku tym są „zawarte wszelkie informacje na każdy możliwy temat i w każdy zakresie związane ze sztuką prowadzenia badań”.

„Leksykon terminów metodologicznych. Nauki pedagogiczne i pokrewne”,

Wyd. Akad. „Żak”, Warszawa 2012

Z recenzji Profesora dr. hab. Tadeusza Pilcha: „… Leksykon Pań M. Guziuk-Tkacz i A. J. Siegień-Matyjewicz jako inicjatywę bardzo popieram. Każda dojrzała dyscyplina winna mieć swoje zwieńczenie w takich opracowaniach …”.

Z recenzji Profesora dr. hab. M. Winiarskiego: „… Sądzę, że leksykon ten będzie niezwykle przydatny – niemalże jako podręcznik – dla wszystkich uprawiających badania studyjno – empiryczne w obrębie nauk społeczno – pedagogicznych, i borykających się z problemami kompetencji metodologicznych, i troszczących o wysoką jakość swojego warsztatu badawczego. Można zapewne uznać tę pracę o charakterze metodologicznym jako niezbędnik dla wszystkich uprawiających empirię w trakcie studiów oraz naukowców – badaczy rzeczywistości społeczno – pedagogicznej  …”

                                              

„Leksykon diagnostyki. Psychoedagogika. Pedagogika transkulturowa” autorstwa Marty Guziuk-Tkacz, Alicji Joanny Siegień-Matyjewicz,

Wyd. Akad. „Żak”, Warszawa 2016

 Z recenzji Prof. zw. W. Rabczuka: „Autorki (…) podjęły się zadania - godnego uznania – uwrażliwienia środowisk wychowawczo-dydaktyczno-terapeutycznych na konieczność uwzględniania w diagnostyce, w tym również w diagnostyce pedagogicznej i psychopedagogicznej nie tylko aspektów uniwersalnych, lecz również specyfiki wzorców kulturowych tego procesu”

Z recenzji Prof. dr hab. nauk med. E. Krajewskiej-Kułak: „Leksykon jest uniwersalną, transkulturową pozycją, będącą swoistą odpowiedzią na niezmiernie  aktualny w obecnych czasach   wzrost dynamiki imigracji z wielu odmiennych kulturowo regionów świata oraz na problem umiędzynarodowienia nauki”

Z recenzji prof. UAM, dr hab. J. Tyszki: „Warto zdecydowanie podkreślić wysoką kompetencję Autorek we wszystkich dziedzinach potrzebnych do tak wielodyscyplinarnego usiłowania badawczego”

 

ROZKŁAD ZAJĘĆ, PUNKTY ECTS ORAZ WARUNKI ZALICZENIA WYKŁADÓW, ĆWICZEŃ I ZAJĘĆ WARSZTATOWYCH NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH
załącznik