Animacja kultury, studia o charakterze doskonalącym

„Animacja kultury”

3-SEMESTRALNE STUDIA PODYPLOMOWE O CHARAKTERZE DOSKONALĄCYM

Studia podyplomowe – Animacja kultury – adresowane są do osób, które interesują się zdobyciem wiedzy pozwalającej na upowszechnianie kultury w środowisku lokalnym, globalnym oraz w publicznych placówkach kulturotwórczych, edukacyjno-wychowawczych i oświatowych.


Cele studiów: w trakcie trwania studiów słuchacze zdobędą wykształcenie pozwalające na profesjonalne organizowanie działalności animacyjnej, prowadzenie zajęć i warsztatów artystycznych, koncertów, wystaw i ekspozycji. Poznają także podstawy zarządzania i finansowania kultury, zapoznają się z problematyka kierowania instytucją upowszechniania kultury oraz zdobędą wiedzę w zakresie pozyskiwania funduszy krajowych i europejskich na rozwój instytucji kultury i działalność statutową. Studia przygotowują słuchaczy do podejmowania zadań organizatorów i animatorów działań kulturalnych i społeczno-kulturalnych w środowisku lokalnym. Słuchacze zdobędą kompetencje i umiejętności w zakresie wykorzystania kultury i sztuki w organizowaniu i rozwoju małych grup i środowisk lokalnych, kreowaniu pozytywnego wizerunku pedagoga-wychowawcy w działalności instytucji pozaszkolnych, organizacji pozarządowych i samorządu lokalnego, a także w zakresie rozwijania działalności kulturotwórczej i aktywizacji amatorskiej twórczości artystycznej w środowisku lokalnym.

Sylwetka absolwenta: kompetencje uzyskane w trakcie tychże studiów umożliwią słuchaczom twórcze wykorzystywanie współczesnych mediów do upowszechniania i animowania działań z zakresu szeroko rozumianej kultury oraz inicjowania niezależnych działań w przestrzeni społeczno-kulturowej. Absolwent zdobędzie rzetelne przygotowanie teoretyczne i praktyczne o charakterze interdyscyplinarnym, zorientowanym na konkretną specjalność pedagogiczną (animacja kultury), posiadać będzie umiejętności prowadzenia badań diagnostycznych w zakresie potrzeb kulturowych, umiejętności dostrzegania oraz samodzielnego rozwiązywania problemów teoretycznych i praktycznych z zakresu szeroko pojętej animacji kultury, z nastawieniem na działalność prospołeczną i samodoskonalenie. Absolwent tychże studiów posiadać będzie także następujące kompetencje specjalizacyjne: a) prowadzenie zajęć terapeutycznych z wykorzystaniem sztuki i kultury w placówkach pozaszkolnych i opiekuńczych, b) konstruowanie programów pracy wychowawczej, profilaktycznej i terapeutycznej, których celem jest wsparcie, rehabilitacja i readaptacja społeczna, c) kierowanie i zarządzanie elementami społeczno-kulturowymi i wychowawczymi środowiska lokalnego, d) organizacja i aktywizacja lokalnych sił społecznych, e) umiejętność tworzenia grup i środowisk alternatywnych wobec młodzieżowych kontrkultur, f) organizacja i prowadzenie działań w zakresie zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych, g) diagnozowanie problemów społeczno-kulturowych różnorodnych środowisk społecznych.

Organizator: Katedra Aksjologicznych Podstaw Edukacji, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Czas trwania: 3 semestry (studia nastawione są przede wszystkim na zdobycie umiejętności praktycznych – zgodnie z wymogami współczesnego – europejskiego rynku pracy).

Łączna liczba godzin: 380 godzin lekcyjnych, 20 godzin praktyk ciągłych.

Tryb kwalifikacji: podstawą przyjęcia na studia podyplomowe jest ukończenie studiów wyższych I lub II – go stopnia.

Wymagane dokumenty: podanie o przyjęcie na studia podyplomowe, odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia, 2 fotografie o wymiarach 35mm x 45 mm (podpisane na odwrocie), kserokopia dowodu osobistego lub paszportu, formularz podania wydrukowany z systemu IRK-UWM

Zajęcia odbywać się będą w budynkach kampusu uniwersyteckiego UWM (Kortowo-Olsztyn).

Terminy zjazdów: soboty i niedziele(godz. 08.00–16.30)

Kierownik studiów:  dr Marek Matyjewicz

Sekretarz studiów: mgr Sabina Augustyniak

Warunki przyjęcia: posiadanie tytułu zawodowego magistra lub licencjata.

Zasady naboru: o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Opłaty: czesne za semestr – 1500 zł.

Termin rozpoczęcia studiów:  druga połowa października  2015r.

Warunki ukończenia studiów: uzyskanie zaliczeń z poszczególnych przedmiotów, oraz złożenie egzaminu końcowego (dyplomowego).

Kadra prowadząca: pracownicy naukowo-dydaktyczni – profesorowie, doktorzy habilitowani, doktorzy i magistrowie – Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytetu Gdańskiego oraz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego; w-ce dyrektor Departamentu EFS Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Olsztynie, prezes zarządu Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL w Warszawie (animator, działacz lokalny i regionalny), prezes zarządu Stowarzyszenia „Tratwa” (animator i badacz kultury, znawca subkultur młodzieżowych), animatorzy, pracownicy instytucji upowszechniania kultury, muzykoterapeuta.

Kontakt:

Kierownik studiów: dr Marek Matyjewicz, tel. kom. 605-366-266, e-mail: mgumis@wp.pl; Wydz. Nauk Społecznych UWM w Olsztynie, Katedra Aksjologicznych Podstaw Edukacji, Olsztyn – Kortowo, ul. Prawocheńskiego 13.

Sekretarz studiów: mgr Sabina Augustyniak, tel. (89) 524 62 61, 532 227 055, sabina.talalas@uwm.edu.pl  Wydz. Nauk Społecznych UWM w Olsztynie, 10-561 Olsztyn ul. Żołnierska 14A.