Wniosek, umowa o realizację praktyki, umowa-zlecenie, dzienniczek

STUDENT - OBIEG DOKUMENTÓW

 

Krok I

Spotkanie z opiekunem praktyki WNS. Student otrzymuje szczegółowe informacje dotyczące praktyki (m.in. instrukcje, zasady odbywania praktyki, miejsce praktyki, sposoby rozliczenia, informacja na temat ubezpieczenia
i zasad przestrzegania BHP w placówce). Termin ustala opiekun praktyki WNS (wykaz  w zakładce - wykaz opiekunów praktyk).

Krok II

Student pobiera „wniosek o praktykę studencką”   ze strony  http://wns.uwm.edu.pl/oferta-ksztalcenia/praktyki. Z „wnioskiem o praktykę studencką ” udaje się do placówki, celem otrzymania zgody (na praktykę)  zaopatrzonej w podpis i pieczątki dyrektora, placówki/szkoły /firmy.

Krok III

Student  pobiera i wypełnia druk  „Umowę o organizację praktyki... ze strony http://wns.uwm.edu.pl/oferta-ksztalcenia/praktyki.  Wypełnione dokumenty umowa o organizację w dwóch egzemlarzach,  wniosek o praktykę... , dzienniczek praktyk (pierwszą stronę)  przedstawia opiekunowi praktyki WNS do 12 maja 2017 roku** (wykaz opiekunów: http://wns.uwm.edu.pl/oferta-ksztalcenia/praktyki/wykaz-opiekunow-praktyk).

Krok IV

Drugie spotkanie z opiekunem praktyki WNS. Student otrzymuje potwierdzony przez Ośrodek Praktyk Pedagogicznych i Zawodowych WNS komplet dokumentów (wykaz poniżej), który dostarcza w miejsce planowanej praktyki.

 1. Umowa o organizację praktyki
 2. Dzienniczek praktyk
 3. Umowa zlecenie *

Student zobligowany jest dostarczyć wypełnione dokumenty do Ośrodka Praktyk Pedagogicznych i Zawodowych  nie później niż 3 tygodnie przed rozpoczęciem realizacji praktyki.  Umowy mogę być dostarczone pocztą (ul.Żołnierska 14A, 10-561 Olsztyn)

Student drukuje  instrukcje praktyki i dzienniczek praktyki  ze strony i udaje się do placówki celem realizacji praktyki.

 

 DRUK - DZIENNICZEK PRAKTYK pobierz

 UMOWA ZLECENIE *

 

Informacje dla nauczyciela

Nauczyciele – opiekunowie praktyki pedagogicznej studentów UWM studiów stacjonarnych i niestacjonarnych otrzymują wynagrodzenie za opiekę nad praktykami. Jest to zgodne z podstawa prawną zawartą w dokumentach UWM:

·         Zarządzenie nr 40/2017 w sprawie wprowadzenie nowych Zasad zawierania obiegu, kontroli i dokumentacji umów cywilnoprawnych w UWM w Olsztynie http://bip.uwm.edu.pl/node/5607

·         Zarządzenie 59/2017 z dnia 20 czerwca 2017 w sprawie zasad wynagradzania osób sprawujących nadzór nad realizacją praktyk studenckich http://bip.uwm.edu.pl/node/5684

W związku z tym Ośrodek Praktyk Pedagogicznych i Zawodowych prosi o dopełnienie następujących czynności:

 1. Uzupełnienie danych do umowy zlecenia na stronie  http://wns.uwm.edu.pl/formularz/praktyka-umowa-zlecenia. (UWAGA! Data zawarcia umowy nie może być późniejsza niż data rozpoczęcia zlecenia)
 2. Wydrukowanie w miarę możliwości kompletu dokumentów:
  1. Umowa-zlecenie *
  2. Rachunek
  3. Zestawienie godzin (załącznik nr 3), (instrukcja do zestawienia godzin poniżej), (można ten dokument dostarczyć po zakończeniu praktyki)

W związku z tym, że rachunek należy wprowadzić do systemu ZUS termin złożenia dokumentów mija 21 sierpnia 2017. Dokumenty należy dostarczyć do Ośrodka Praktyk Pedagogicznych i Zawodowych Wydziału Nauk Społecznych osobiście (portiernia ul. Żołnierska 14, skrytka PRAKTYKI) lub pocztą (uwzględniana  jest data stempla pocztowego) na adres:

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Wydział Nauk Społecznych

Ośrodek Praktyk Pedagogicznych i Zawodowych

Ul. Żołnierska 14

10-561 Olsztyn

 

Wypłaty: Po złożeniu prawidłowo wypełnionego rachunku po wykonaniu zlecenia i prawidłowym wypełnieniu dokumentów pierwsze wypłaty będą spływały na konto wykonawcy 21 dnia miesiąca (pod warunkiem, że dokumenty zostaną uzupełnione do 20 dnia poprzedniego miesiąca).  Wszelkie błędy popełniane przez wprowadzającego dane będą powodowały przedłużanie procedury, a tym samym przedłużenie wypłaty na kolejny miesiąc.

 

 

Instrukcja do zestawienia godzin

Szanowni Państwo, Opiekunowie praktyk ciągłych!
 

Załącznik nr 3 należy wypełnić w sposób, który udokumentuje Państwa pracę związaną z opieką nad studentem. Opiekę sprawują Państwo przez cały okres trwania praktyki (4 tygodnie), proszę pamiętać o tym, żeby rozpisać to zgodnie z rzeczywistością i równomiernie w CAŁYM okresie. Załącznik należy rozpisać na 4 tygodnie trwania praktyki studenta, na każdy miesiąc kalendarzowy oddzielnie (oddzielnie na miesiąc sierpień, oddzielnie na miesiąc wrzesień). Na opiekę nad studentem przeznacza się zgodnie z  Zarządzeniem Rektora Nr 14/2017 w Olsztynie z dnia 25 stycznia 2017 roku 12 godzin zegarowych.

Jednostka czasu, którą Państwo wpisujecie nie musi być zawsze równa pełnej godzinie, może to być jej część; pół godziny, 15 minut, czy 45 minut. Ważne jest, aby w sumie czas przeznaczony na opiekę zawarty był w liczbie 12 godzin zegarowych.

 

Należy wpisywać wszystkie czynności związane z opieka nad studentem, opisując je przykładowo:

 • wprowadzenie studenta do placówki,
 • omówienie zajęć hospitowanych przez studenta,
 • omówienie zajęć prowadzonych przez studenta
 • zapoznanie studenta z regulaminem BHP placówki,
 • analizę dokumentów wraz ze studentem,
 • przygotowanie opinii dla studenta
 • sprawdzanie dokumentacji z praktyki przygotowanej przez studenta, etc, etc,

 

Uwaga! Prowadzenie zajęć dla studenta nie powinno być wpisywane w zestawienie. Otrzymujecie Państwo wynagrodzenie za opiekę nad studentem, a nie za prowadzenie zajęć. Dziękujemy za rzetelne wypełnienie dokumentacji,

W razie wątpliwości prosimy o kontakt:

-w  sprawach administracyjnych: 

Ośrodek Praktyk Pedagogicznych i Zawodowych -  (p. Sabina Tałałas, Tel. 089 524 62 61)

- w sprawach merytorycznych

Beata Adrjan, Opiekun praktyk ciągłych z ramienia UWM Tel. 691362271 * Dotyczy kierunków: Pedagogika Wczesnej Edukacji, Pedagogika sp. edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, Pedagogika sp. wczesna edukacja, Pedagogika specjalna sp. edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Studenów z Pedagogiki sp. terapia pedagogiczna i wspomaganie dziecka zdolnego,obowiązuje umowa, którą otrzymali w czerwcu w formie papierowej.

** Nie dotyczy kierunków: Bezpieczeństwo Narodowe, Socjologia, Politologia