Studia z perspektywy absolwenta UWM W Olsztynie. Wydział Nauk Społecznych 2015

W badaniu ankietowym dotyczącym opinii absolwentów Wydziału Nauk Społecznych UWM w Olsztynie uczestniczyło 348 osób z czego 312 kobiet oraz 36 mężczyzn. Absolwenci studiów stacjonarnych – 217 osób, studiów niestacjonarnych – 131 osób.

W ocenie poziomu zdobytych umiejętności i kompetencji przez absolwentów Wydziału Nauk Społecznych dominują oceny przeciętne i wysokie. Przy średniej w skali od 1,0 do 5,0 wynoszącej 3,4 dla studiów niestacjonarnych oraz 3,1 dla studiów stacjonarnych. Podobnie wyżej oceniają studenci niestacjonarni seminaria dyplomowe (3,7) podczas, gdy absolwenci stacjonarnych studiów przyznali oceną 3,5.

Należy zauważyć, iż w przypadku oceny wpływu praktyk na rozwój absolwentów w dużym procencie pojawiły się odpowiedzi wysokie i bardzo wysokie, przy średniej 3,55. Relatywnie dobrze oceniono współpracę z opiekunem pracy dyplomowej, gdzie średnia dla wydziału wyniosła 3,8. Zwraca uwagę niska ocena – 2,4 średniej dla Wydziału, jaką przyznali absolwenci wyposażeniu sal dydaktycznych.

Zasoby biblioteczne oceniono na 3,5, przy czym należy nadmienić, iż Wydział nie dysponuje (poza biblioteką Instytutu Nauk Politycznych) własnymi zasobami bibliotecznymi. Sale sportowe oceniono na 3,1. Praca dziekanatu oraz organizacja toku studiów oceniona została na średnią 3,1. Zwraca uwagę podobny rozkład ocen absolwentów studiów niestacjonarnych jak i stacjonarnych.

Na pytanie o aktualny status zawodowy odpowiedziało 411 osób, z czego 72 osób w momencie wypełniania ankiety było bezrobotne. Na pytanie o stopień wykorzystywania wiedzy i umiejętności uzyskanych w trakcie studiów absolwenci wskazywali w odpowiedziach (w stopniu bardzo małym, małym, umiarkowanym, dużym, bardzo dużym)zbliżone wartości, przy czym w stopniu bardzo dużym wskazało 1,3 proc. absolwentów studiów stacjonarnych i 8 proc. studiów niestacjonarnych.

 

Szczegóły badania ankietowego plik PDF