Studia z perspektywy absolwenta UWM w Olsztynie – RAPORT

W roku akademickim 2014/15 przeprowadzona została czwarta edycja badania ankietowego „Studia z perspektywy absolwenta UWM w Olsztynie”. Procedurą objęci byli absolwenci rocznika 2013/14 wszystkich form kształcenia i form studiów realizowanych w UWM, w przedziale czasowym: 6 miesięcy po ukończeniu studiów.

„Celem badania było zebranie informacji o losach zawodowych absolwentów oraz opinii na temat wykorzystania i przydatności w karierze zawodowej absolwentów zdobytej wiedzy, uzyskanych umiejętności i kompetencji, a także pozyskanie informacji na temat zakresów kompetencji, które z perspektywy i doświadczenia zawodowego absolwenta, powinny być rozwijane podczas studiów” [Raport Biura ds. Kształcenia].

Spośród absolwentów Wydziału Nauk Społecznych w badaniu wzięło udział 280 osób (21,57% wszystkich absolwentów WNS rocznika 2013/2014). Stanowiły one najliczniejszą – w skali całego Uniwersytetu – grupę respondentów – 17,04% ogółu badanych. W skali Wydziału najliczniej reprezentowani byli absolwenci pedagogiki (161 osób – 57,5%), pedagogiki specjalnej (42 – 15%) oraz bezpieczeństwa narodowego (39 – 13,93%). Wśród respondentów przeważali absolwenci studiów stacjonarnych (69,64%) oraz – w kontekście formy kształcenia – absolwenci studiów licencjackich (61,07%). Uwagę zwraca znacząca przewaga kobiet – 90% osób, które wypełniły ankietę.

Niniejszy Raport obejmuje pięć grup zagadnień:

  1. charakterystyka grupy respondentów
  2. ocena zdobytej wiedzy, umiejętności i kompetencji
  3. warunki techniczne, organizacja studiów, praca dziekanatów
  4. status zawodowy respondentów
  5. studia a wymagania rynku pracy.

 

Więcej w pliku PDF