Sprawozadanie z analizy wyników badań ankietowych USOS pt. „Jakość realizacji zajęć dydaktycznych”

Badanie ankietowe przeprowadzono w okresie od 08.06.2014 r. do 21.09.2014 r. Objęci nim zostali studenci stacjonarni oraz niestacjonarni I i II stopnia wszystkich kierunków Wydziału Nauk Społecznych UWM w Olsztynie. W badaniu uczestniczyli także uczestnicy studiów III stopnia.

Badanie dotyczyło oceny zajęć prowadzonych w semestrze letnim roku akademickiego 2013/2014.

Zgodnie z raportem ogólnym badań ankietowych na Wydziale Nauk Społecznych UWM w Olsztynie uprawnionych do udziału w badaniu (wypełnienie co najmniej jednej ankiety) było 4025 osób. Liczba osób, które wypełniły co najmniej jedną ankietę wyniosła 1717, co stanowi 42,7 uprawnionych.

Oceniono 216 nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia. W odróżnieniu od poprzedniej edycji badań ankietowych „Jakość realizacji zajęć dydaktycznych” – nie oceniano prowadzących zajęcia typu „Szkolenie biblioteczne”.

Ogółem średnia ocen w skali od 2,0 do 5,0 na Wydziale Nauk Społecznych UWM w Olsztynie wyniosła: 4,63

Na ogólna liczbę ocenionych zajęć wynoszącą 720, ocenę w przedziale 2,0 – 3,0 otrzymało dziesięć zajęć, a notę 5,0 uzyskały 164 zajęcia.

Spośród wszystkich ocen, za „mało wiarygodne” uznano 65 proc, a  za wiarygodne 35 proc.

Opinie w postaci opisowej (komentarze) dotyczyły:

 1. Oceny charakterologicznej osoby prowadzącej zajęcia
 2. Oceny stosunku do studentów (w tym przede wszystkim  dostępności dla studentów)
 3. Oceny prowadzonych zajęć (przeważająca część komentarzy dotyczyła tej kwestii)
 4. Oceny stosowanych technik
 5. Kryteriów oceny osiągnięć studentów  (w tym pokrywania się lub nie, przekazanych zasad oceny z późniejszym ich zastosowaniem)

Uwagi ogólne:

 1. Brak jest oceny samej ankiety co świadczy o zaakceptowaniu jej formy i zasad.
 2. Studenci w komentarzach skupili się głównie na ocenie prowadzonych zajęć, a nie jak w poprzedniej edycji badań, na charakterze osób je prowadzacych.
 3. Z komentarzy i oczekiwań wynikają nie tylko wnioski dotyczące wykładowców ale i samych autorów tych komentarzy.
 4. Nadal należy uznać, ze komentarze umieszczane w ankietach są niewiarygodne i nie oddają pełnego obrazu rzeczywistości, szczególnie gdy mamy do czynienia z ankietą uznaną za mało wiarygodną (wypełniła jedna osoba na 28 uprawnionych).
 5. Ta sama osoba prowadząca zajęcia bywa oceniana skrajnie różnie. Dotyczy to także metod i środków przez nią stosowanych.

 Wnioski:

 1. Należy uznać, iż ogólna ocena jakości prowadzonych zajęć na Wydziale Nauk Społecznych UWM w Olsztynie jest zadawalająca i nie odbiega od oceny z poprzedniej edycji badań.
 2. Na podkreślenie zasługuje fakt zaangażowania studentów w wypełnianie ankiet. Jednakże przed następną edycją zostaną przeprowadzone dalsze działania uświadamiające studentów o potrzebie uczestnictwa w badaniu.
 3. Z praktyki i wiedzy pochodzącej spoza badań ankietowych wynika, że jest wielu wysoko cenionych pracowników Wydziału (przykładem jest szczególnie wzmożona chęć zapisów na seminaria do konkretnych promotorów), lecz nie jest to odzwierciedlone w opiniach i komentarzach ankietowych.
 4. Należy poddać analizie konieczność brania pod uwagę jedynie ocen  uznanych za wiarygodne.
 5. Należy poddać analizie możliwość stosowania rozwiąząń alternatywnych przy ocenie okresowej pracowników, gdy ich ocena studentów z badań jest mało wiarygodna lub też nie ma jej wcale.

 

Sporządził

dr hab. Adam Hołub
Prodziekan ds. rozwoju i studiów niestacjonarnych
Wydziału Nauk Społecznych
UWM w Olsztynie