Raport z badania ankietowego „Jakość realizacji zajęć dydaktycznych” sporządzony na podstawie ankiet studenckich za semestr zimowy 2014/2015 roku

Opinie i oceny pracy pracowników wyrażone przez studentów dotyczyły wszystkich zajęć, w których uczestniczyli oceniający studenci studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych. Realizowane były one przez osoby zatrudnione na Wydziale Nauk Społecznych, jak i poza nim. Dotyczyło to przedmiotów z listy do wyboru, zajęć zleconych, specjalnościowych, kierunkowych, z bloku ogólnego (wychowanie fizyczne, języki obce).

Uprawnionych do uczestnictwa w wypełnianiu ankiet było 5.547 studentów. Ankiety wypełniło 1.637 osób tj. 29,5 proc wszystkich uprawnionych. Oceniono 203 nauczycieli akademickich oraz 909 zajęć.

Za „mało wiarygodne” uznano 46,3 proc prób.

Średnia ocen w skali od 1 do 5, dla całego Wydziału nauk Społecznych wynosi 4,723

Tematyka opinii (504 wpisów) w postaci rozwiniętej dotyczyły podobnej problematyki, jak w poprzednich badaniach:

 1. oceny charakterologicznej wykładowcy
 2. oceny stosunku do studenta
 3. oceny prowadzenia zajęć
 4. oceny stosowanych technik i narzędzi
 5. sposobu i kryteriów oceny osiągnięć studentów
 6. samej ankiety

Ad. 1.  Zwracano uwagę na osobowość wykładowcy oraz na typ jego charakteru.

Ad. 2. Studenci zwracali szczególną uwagę na sposób ich traktowania przez prowadzących zajęcia. W ocenach zdarzały się opisy zarówno pozytywnych jak i negatywnych zachowań.

Ad. 3. Prowadzenie zajęć oceniane było  w kategoriach „nudne, usypiające” – „ciekawe, interesujące”.

Ad. 4. Oceniający wskazywali szczególnie na role stosowanych środków multimedialnych przy czym pojawiały się rozbieżne opinie pochwalające stosowanie filmów i prezentacji oraz negujące potrzebę ich stosowania.

Ad. 5. Opinie dotyczące sposobu i kryteriów oceny osiągnięć studentów ograniczały się przede wszystkim do określeń „oceny sprawiedliwe” – „oceny niesprawiedliwe”

Ad. 6. Pojawiły się opinie dotyczące braku zasadności wypełniania arkusza ankiety.


Uwagi dotyczące treści ankiet.

 1. nadal występują wypowiedzi dotyczące jednej osoby wykluczające się wzajemnie
 2. W przypadku braku oceny danego pracownika nadal należy rozważyć możliwość stosowania tej samej kafeterii pytań w formie drukowanej

Wnioski

 • Należy podkreślić zaangażowanie studentów Wydziału Nauk Społecznych UWM w Olsztynie w wypełnianie ankiet.
 • Według przeprowadzonej samooceny osiągnięty średni wynik – 4,7 należy uznać za zadawalający.
 • Uznać należy istotność wykorzystania aplikacji w systemie USOS do oceny jakości kształcenia, przy czym należy dopuścić w sytuacji braku oceny, stosowanie ankiety drukowanej zawierającej te same pytania.
 • Niepokojący jest wysoki odsetek prób uznanych za mało wiarygodne.

 

Sporządził
dr hab. Adam Hołub
Prodziekan ds. rozwoju i studiów niestacjonarnych
WNS UWM w Olsztynie