IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu „Nowe wyzwania w szkolnej profilaktyce”

prof. Ambrozik

Konferencja odbyła się 9 czerwca 2017 roku w Akademii Ignatianum w Krakowie, pod hasłem Standarty w profilaktyce społecznej. Miała ona charakter interdyscyplinarnej dyskusji przedstawicieli różnych środowisk w tym: psychologów, pedagogów, socjologów oraz praktyków w zakresie profilaktyki.

W ramach obrad plenarnych referaty wygłosili m.in. prof. zw. dr hab. Wiesław Ambrozik o potrzebie uspołecznienia systemu profilaktyki i resocjalizacji nieletnich, prof. zw. dr hab. Marek Konopczyński na temat Standardów wychowawczych współczesnej szkoły oraz prof. dr hab. Maria Deptuła na temat Wybranych problemów projektowania i ewaluacji oddziaływań profilaktycznych. Dyskutowano także o potrzebie współpracy szkoły ze środowiskiem naukowym oraz prawnych standartów profilaktyki społęcznej. Przewidziano także dwa warsztaty oraz panel naukowy, w którym wzięło udział sześciu akademików, w tym przedstawicielka Ośrodka, która podjęła temat znaczenia kompleksowości kształcenia nauczycieli w kontekście wyzwań współczesnej profilaktyki szkolnej.

Patronat honorowy objął Rektor AIK prof. dr hab. Józef Bremer, Dziekan Wydziału Pedagogicznego AIK dr Krzysztof Biel oraz Komitet Nauk Pedagogicznych PAN.