Grochalska Monika

 

Stacjonarne studia doktoranckie - Uniwersytet Warmińsko–Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk Społecznych i Sztuki, Zakład Filozofii i Socjologii Edukacji; temat rozprawy: „Kobiety i mężczyźni wobec zmiany statusu społecznego w perspektywie biograficznej. Studium socjopedagogiczne”, promotor: ks. dr hab. Jarosław Michalski, rok ukończenia: 2008

Stacjonarne studia magisterskie uzupełniające na kierunku: pedagogika, o specjalności: edukacja administracyjno-menedżerska - Uniwersytet Warmińsko–Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk Społecznych i Sztuki; temat pracy magisterskiej: „Życie rodzinne pracujących zawodowo kobiet i ich relacje z bezrobotnymi mężami”, promotorka: dr Joanna Ostrouch-Kamińska, rok ukończenia: 2005

Stacjonarne studia licencjackie na kierunku: pedagogika o specjalności: edukacja administracyjno-menedżerska Uniwersytet Warmińsko–Mazurski w Olsztynie, Wydział Pedagogiki i Wychowania Artystycznego; egzamin licencjacki, rok ukończenia: 2003 

Wybrane publikacje

Publikacje zwarte

Grochalska M., Transgresyjne trajektorie. Zmiany statusu społecznego w perspektywie biograficznej, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2011. ISBN 978-83-7587-321-4

Grochalska M., Sawczuk W. (red.), Uniwersyteckie gry – czy płeć ma znaczenie?, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2011. ISBN 978-83-7780-157-4

Inne wybrane publikacje

Grochalska M., Szkoła wiejska w narracjach Pokolenia Transformacji, ,,Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja”, nr 3(39)/2007, s. 57-73. 

Grochalska M., Qualitative Methods in Social Mobility Research, (w:) Ollagnier E., Ostrouch J. (red.) Researching Gender in Adult Learning, Peter Lang: Frankfurt am Main 2008, s. 105-122. ISBN 978-3-631-58251-0 pb.

Grochalska M., Między pożądaną równością a nieuniknioną różnicą, (w:) Mikiewicz P., Męczkowska-Christiansen A. (red.),  Idee – Diagnozy – Nadzieje. Szkoła polska a idee równości - szkice teoretyczne i studia empiryczne, Wyd. Naukowe DSWE TWP: Wrocław 2009, s. 61-80.

Grochalska M., Girls, science and society. Between necessity and stereotypes (Why girls don't want to study maths and want to study pedagogies?), referat zaprezentowany na międzynarodowej konferencji: VI European Conference on Gender Equality in Higher Education, Stockholm 

University, Szwecja; dostępny on-line: http://www.jamstkom.su.se/content/1/c6/06/85/05/Monika_Grochalska_Between_necessity.pdf 

Grochalska M., Trajektorie życia kobiet i mężczyzn – różnice w procesie zmiany statusu społecznego. Zarys pola problemowego, (w:) Slany K., Kowalska B., Ślusarczyk M. (red.) Kalejdoskop genderowy. W drodze do poznania płci społeczno-kulturowej w Polsce, Wyd. UJ, Kraków 2011, s. 219-234. ISBN 978-83-233-2972-5

Grochalska M., Kobiece i męskie sposoby bycia-w-(nie)egalitarnym-świecie symulakrów – gender w teorii Jeana Baudrillarda, (w:) Wajsprych D. (red.), Poszukiwanie człowieka w (nie)egalitarnym świecie – horyzonty społeczno-filozoficzne, z serii „Naukowe Forum Pedagogów Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. Józefa Rusieckiego”, tom 4, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2011, s. 97-109. ISBN 978-83-89067-53-1, ISBN 978-83-7587-625-3 

Grochalska M., Na peryferiach uniwersytetu – wyzwania dla edukacji rodzajowej i antydyskryminacyjnej na przykładzie działalności Stowarzyszenia Kofe(m)ina, (w:) Pryszmont-Ciesielska (red.), (Mikro)światy ludzi dorosłych, Wyd. Libron, Wrocław 2011, s. 105-120. ISBN 978-83-62196-35-7

Grochalska M., Kobiety w związkach jako ofiary dyskursu „szczęśliwej rodziny”, (w:) Slany K. (red.), Zagadnienia małżeństwa i rodzin w perspektywie feministyczno-genderowej, Wydawnictwo UJ, Kraków 2012, ISBN 978-83-233-3455-2 

Staże naukowe, udział w konferencjach

09–11.07.2007 – ESREA Gender Network Seminar ,,Researching Gender in Adult Learning” zorganizowana przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Zakład Filozofii i Socjologii Edukacji – udział czynny. Tytuł wystąpienia: ,,The biographical method in social mobility  researching”.

17–19.09.2007 – VI Ogólnopolski Zjazd Pedagogiczny PTP „Edukacja – moralność – sfera publiczna” zorganizowany przez Polskie Towarzystwo Pedagogiczne - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej – udział czynny. Tytuł wystąpienia: ,,Między pożądaną równością a nieuniknioną różnicą”.

29-31.05.2008 - ESREA Research Network “Between Global and Local: Adult Learning and Development” II European Seminar „Local in Global. Adult Learning and Community Development”  zorganizowana przez Dolnośląską Szkołę Wyższą Edukacji TWP we Wrocławiu – udział czynny. Tytuł wystąpienia: „Threshold Events Generating Lifelong Learning – The Story of One Woman”. 

22-24.06.2008 – III Międzynarodowa Konferencja Trans- i Interdyscyplinarna „Człowiek i człowieczeństwo. Bycie, stawanie się, kreacja i ewolucja” zorganizowana przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Wydział Humanistyczny, Wydział Biologii i Polskie Towarzystwo Filozoficzne – udział czynny. Tytuł wystąpienia: „Human Image in Systems Thinking – Dehumanization?” (wspólnie z mgr Aleksandrą Dołgań).

15-17.09.2008 – Qualitative Methods Research Network, 4thMid-term Conference „Teaching Qualitative Methods” zorganizowana przez Uniwersytet Łódzki, Europejskie Towarzystwo Socjologiczne i Polskie Towarzystwo Socjologiczne – udział czynny. Tytuł wystąpienia: ,,Narrative Interviews and Adult Learning”.

16-17.10.2008 – Ogólnopolska Konferencja Naukowa ,,Tradycja, współczesność, nowe wyzwania w pedagogice chrześcijańskiej” zorganizowana przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Wydział Nauk Społecznych i Sztuki, Zakład Filozofii i Socjologii Edukacji – udział czynny. Tytuł wystąpienia: „O roli kobiety w Kościele raz jeszcze. Pedagogiczne aspekty „nowego feminizmu” Jana Pawła II”.

15-16.06.2009 – II Naukowe Forum Pedagogów Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. Józefa Rusieckiego „Przezwyciężanie zamkniętego kręgu ubóstwa kulturowego” - udział czynny. Tytuł wystąpienia: „Transgresyjne trajektorie – przerywanie kręgu kulturowego ubóstwa w biografiach”.

05-08.08.2009 – VI European Conference on Gender Equality in Higher Education, zorganizowana przez Stockholm University, Szwecja – udział czynny. Tytuł wystąpienia: „Between necessity and stereotypes. Girls, science and society. (Why girls don't want to study maths and want to study pedagogies?)”.

22-23.10.2009 – Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Gender w społeczeństwie polskim” zorganizowana przez Zakład Badań Problemów Ludnościowych Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie – udział czynny. Tytuł wystąpienia: „Modele trajektorii zmiany statusu społecznego w perspektywie rodzajowej”.

07.03.2010 – konferencja w ramach cyklu wydarzeń Manifa Olsztyn 2010 - „Sytuacja kobiet w Polsce, czyli stulecie (bez) zmian” zorganizowana przez Stowarzyszenie Kofe(m)ina – udział czynny. Tytuł wystąpienia: „Między wsparciem a opresją. Rodzina w oczach kobiet wczoraj i dziś”.

Naukowe Forum Pedagogów „Poszukiwanie człowieka w nieegalitarnym świecie. Horyzonty społeczne i resocjalizacyjne” zorganizowane przez Olsztyńską Szkołę Wyższą im. Józefa Rusieckiego – udział czynny. Tytuł wystąpienia: „Kobiece i męskie sposoby bycia-w-(nie)egalitarnym-świecie symulakrów – gender w teorii Jeana Baudrillarda”.

06.09.2010 - Ogólnopolska Konferencja Naukowa pod patronatem Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego - prof. Barbary Kudryckiej „Płeć na uniwersytecie – przeszłość, teraźniejszość... i co dalej?” zorganizowana przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk Społecznych, Katedra Pedagogiki Społecznej oraz Katedra Dydaktyki i Historii Wychowania – udział czynny i organizacyjny (Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego). Tytuł wystąpienia: „Work-life balance a kariera naukowa kobiet: bilans szans i zagrożeń”.

20-21.09.2010 - VII Zjazd Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego „Po życie sięgać nowe… Teoria a praktyka edukacyjna” zorganizowany przez Polskie Towarzystwo Pedagogiczne – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu – udział czynny. Tytuł wystąpienia: „Trudna sztuka „bycia razem” - przemiany intymności w świecie współczesnym a świat relacji damsko-męskich w popularnych poradnikach”.

26-27.10.2010 - XXIII Forum Pedagogów „Mikroświaty społeczne wyzwaniem dla współczesnej edukacji” zorganizowane przez Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego – udział czynny. Tytuł wystąpienia: „Na peryferiach uniwersytetu – wyzwania dla edukacji rodzajowej i antydyskryminacyjnej na przykładzie działalności Stowarzyszenia Kofe(m)ina”.

12.04.2011 – Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Kultura i media wobec rodziny i płci” zorganizowana przez Krakowską Akademię im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego – udział czynny. Tytuł wystąpienia: „Dynamika dyskursów związków intymnych – katolicko-konserwatywnego i liberalno-lewicowego – na przestrzeni ostatniej dekady”.

13.06.2011 - IV Naukowe Forum Pedagogów Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. Józefa Rusieckiego „Między negacją a afirmacją – kryzys oddziaływań pedagogicznych (?)” - udział czynny. Tytuł wystąpienia: „O czym marzą dziewczęta? Kryzys kobiecego autorytetu(?)”.

7-8.06.2011 - Konferencja Naukowo-Dydaktyczna „Zagrożone człowieczeństwo” zorganizowana przez Katedrę Pedagogiki Społecznej Wydziału Nauk Społecznych UWM w Starych Jabłonkach – udział czynny. Tytuł wystąpienia: „Zagrożona kobiecość? Doświadczenia kobiet w związkach intymnych.”

22-23.09.2011 - Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Pedagogika wobec stereotypów” zorganizowana przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk Społecznych, Katedra Pedagogiki Społecznej – udział czynny i organizacyjny (Członkini Komitetu Organizacyjnego). Tytuł wystąpienia: „Stereotypy kobiecości i męskości w popularnych poradnikach”.

26-28.09.2011 – II Akademicki Kongres Feministyczny „Jak feminizm zmienił polską naukę?” zorganizowana przez Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Tytuł wystąpienia: „Kobiety w związkach jako ofiary dyskursu „szczęśliwej rodziny””.

01.12.2011 – Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Poprawnośc polityczna w sferze publicznej i edukacji” zorganizowana przez Wydział Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Tytuł wystąpienia: „Kwestia gender w sferze publicznej – od politycznej poprawności do mowy nienawiści”.

30.03.2012 – Seminarium Naukowe „Aktywna starość – wyzwanie dla pracy socjalnej” zorganizowane przez Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Tytuł wystąpienia: „Sytuacja kobiet 50+ w przestrzeni społeczno-kulturowej”.

19-20.04.2012 – Konferencja Naukowa „Kobiety i Mężczyźni w przestrzeni publicznej. Polityka - Społeczeństwo – Prawo” zorganizowana przez Wydział Prawa i Administracji UMK w Toruniu. Tytuł wystąpienia: „Uczenie się intymności w procesie socjalizacji rodzajowej – ujęcia teoretyczne”.

28-29.05.2012 – Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Pedagogika krytyczna dziś. Pytania o teorię i praktykę” zorganizowana przez Instytut Pedagogiki UG w Gdańsku. Tytuł wystąpienia: „Perspektywa krytyczna w badaniach nad intymnością”.

19-20.11.2012 - Międzynarodowa Konferencja Naukowa XXV Forum Pedagogów „Współczesna przestrzeń edukacyjna. Geneza, przemiany, nowe znaczenia” zorganizowana przez Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego we Wrocławiu. Tytuł wystąpienia: „Trening intymności w dyskursywnej przestrzeni socjalizacyjnej”.

19 – 25 marca 2012, 3 – 7 lutego 2010, 8 – 15 lutego 2009 – prowadzenie zajęć warsztatowych o tematyce genderowej i antydyskryminacyjnej w University of Oulu, Finlandia w ramach międzynarodowej wymiany nauczycieli akademickich LLP Erasmus

Inne dokonania

Od września 2010r. do marca 2011r. pełnienie funkcji Przewodniczącej Olsztyńskiej Rady ds. Równego Traktowania Kobiet i Mężczyzn powołanej przy Prezydencie Olsztyna.

Duże doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i warsztatów o tematyce genderowej i antydyskryminacyjnej oraz z zakresu kompetencji „miękkich”, a także w zakresie konstruowania programów zajęć i szkoleń.

Prowadzenie debat i spotkań dyskusyjnych.

Od roku 2008 - koordynacja wymiany zagranicznej studentów i pracowników naukowych Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w ramach programu LLP Erasmus

Organizacja cyklicznych spotkań dyskusyjnych w ramach działalności Stowarzyszenia Kofe(m)ina:

Żeńskość i męskość w buddyzmie Diamentowej Drogi (Karolina Slovenko)

Zjawisko prostytucji kobiecej oraz wizerunek współczesnej prostytutki w interpretacji kobiet prostytuujących się (Katarzyna Charkowska)

Współczesne nieletnie - obraz i próba charakterystyki dziewcząt wchodzących w konflikt z prawem (Piotr Kulikowski)

Organizacja i prowadzenie warsztatów „Wizerunki kobiet w mediach – odzwierciedlenie potrzeb czy kreacja?” z pokazem filmu „Delikatnie nas zabijają 3” w ramach Olsztyńskiej Manify 2010 [marzec 2010]

Organizacja Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pod patronatem Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego - prof. Barbary Kudryckiej „Płeć na uniwersytecie – przeszłość, teraźniejszość... i co dalej?” zorganizowanej dnia 6 września 2010 r. na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, Wydział Nauk Społecznych, Katedra Pedagogiki Społecznej oraz Katedra Dydaktyki i Historii Wychowania. Pełniona funkcja: Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego

Miesiąc walki z rakiem piersi szyjki macicy – prelekcje i stoiska informacyjne  na Wydziale Nauk Społecznych UWM [październik 2010]

Organizacja wieczoru autorskiego w ramach projektu dofinansowanego z Funduszu Stonewall Stowarzyszenia Lambda Warszawa: „Les art… or more? Rozmowy o literaturze i filmie” [listopad 2010]

Organizacja warsztatów tolerancji dla dzieci w Szkole Podstawowej nr 32 [grudzień 2010]

Organizacja Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Pedagogika wobec stereotypów” zorganizowana przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk Społecznych, Katedra Pedagogiki Społecznej w dniach 22-23 września 2011. Pełniona funkcja: Wiceprzewodnicząca Komitetu Organizacyjnego

19-22 października 2011 – organizacja 9. Objazdowego Festiwalu Filmowego „Watch Docs. Prawa człowieka w filmie” pod patronatem JM Rektora UWM – prof. Józefa Górniewicza

23-26 maja 2012 – organizacja 10. Objazdowego Festiwalu Filmowego Watch Docs – Prawa Człowieka w Filmie pod patronatem JM Rektora UWM – prof. Józefa Górniewicza

 

Zainteresowania badawcze

Społeczno-kulturowe uwarunkowania edukacji, problematyka nierówności społecznych, zwłaszcza ze względu na płeć, a także problematyka zmian dokonujących się współcześnie w obszarze sprawowania ról społecznych przez kobiety i mężczyzn.

Ostatnie projekty badawcze

2011 – Grant Wydziału Nauk Społecznych UWM: Płeć społeczno-kulturowa a różne formy życia rodzinnego, kierowniczka

2011-2015 – Grant Narodowego Centrum Nauki: Kobiety w związkach intymnych. Studium empiryczno-krytyczne, Nr 2011/01/D/HS6/02470, kierowniczka

Kierunki działalności dydaktycznej

Prowadzone przedmioty: Współczesne kierunki pedagogiczne, Socjologia wychowania, Socjologia edukacji, Wspieranie zatrudnienia i rehabilitacja osób niepełnosprawnych - organizacja i podstawy prawne, Diagnostyka w pracy pedagogicznej i socjalnej, Elementy socjologii oraz teorii organizacji i zarządzania, Podstawy diagnozy i terapii pedagogicznej

Promotorka około 200 prac dyplomowych i magisterskich.

Przynależność do organizacji i towarzystw

Od roku 2009 - sprawowanie funkcji prezeski Stowarzyszenia Kofe(m)ina

Ostatnio realizowane projekty w ramach NGO:

2011 - „Mamanet – sieć wsparcia dla samotnych matek”, projekt realizowany na podstawie umowy nr 19/ROPS/11 przy wsparciu finansowym Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego

2012 - “Aktywni – Równi – Skuteczni” - projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej, na podstawie umowy nr 0073/M/1/2011, w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Grantu Blokowego Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy

 

Inne (kursy, uprawnienia, certyfikaty)

od 17.11.2012 - 

Studia Podyplomowe „Akademia Coachingu”, Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku

28.06.2012 - 1.08.2012

Ukończenie szkolenia „Budowa strategii innowacyjnych” w projekcie „Wiedza kluczem do sukcesu” współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – organizator: Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego; 96 godzin

1.06.-28.06.2011

ukończenie szkolenia z przedsiębiorczości dla pracowników naukowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przez CIiTT oraz FRDL w ramach projektu „Komercjalizacja wyników badań oraz kreowanie postaw przedsiębiorczych przez UWM w Olsztynie poprzez staże, szkolenia i działania uświadamiające z zakresu przedsiębiorczości akademickiej” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

07-08.04.2011

II Ogólnopolskie Warsztaty Metodologii Jakościowych (10 godzin)

16.12.2010

ukończenie szkolenia „Wypełnianie wniosku do samorządu” w ramach projektu OCOP dofinansowanego ze środków PO FIO oraz Gminy Olsztyn.

14.09.2010

udział w warsztatach przygotowania wniosków do programu Ideas (7PR) organizowanym przez Regionalny Punkt Kontaktowy Programów UE przy Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

4-5.12.2009

ukończenie szkolenia „Zarządzanie zespołem projektowym” w ramach projektu OCOP dofinansowanego ze środków PO FIO oraz Gminy Olsztyn.

24.10.2009- 13.11.2009

udział w cyklu seminariów organizowanych przez CITT: „Zewnętrzne formy finansowania działalności gospodarczej – tajemnica sukcesu w biznesie”

11.03.2009                

udział w seminarium organizowanym przez CITT i BFE dotyczącym możliwości pozyskiwania przez szkoły wyższe środków finansowych z Funduszy Strukturalnych UE na budowanie i wzmacnianie potencjału rozwojowego uczelni (realizacja przedsięwzięć z zakresu organizacji studiów podyplomowych dla przedsiębiorców oraz pracowników przedsiębiorstw, w szczególności z sektora MŚP)

18.02.2009

udział w seminarium organizowanym przez CITT i BFE na temat możliwości pozyskania przez UWM finansowania ze środków PO KL na realizację przedsięwzięć z zakresu rozwijania wykształcenia i kompetencji w regionie Warmii i Mazur

25.11.2008

udział w spotkaniu informacyjnym „Oferty stypendialne i stażowe Wspólnotowego Centrum Badawczego (JRC) oraz aspekty prawne dla wyjeżdżających”organizowanym przez Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Unii Europejskiej w Olsztynie

21.10.2008

udział w szkoleniu: Europejska Rada Badań Program „Pomysły” 7. PRorganizowanym przez Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Unii Europejskiej w Olsztynie

25.09.2008

udział w Dniu Informacyjnym: 7. Program Ramowy. Priorytety: „Żywność, Rolnictwo, Rybołówstwo i Biotechnologia”, „Zdrowie”, „Środowisko” organizowanym przez Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Unii Europejskiej w Olsztynie

 

Odznaczenia, nagrody, wyróżnienia

15 maja 2009 - wyróżnienie w pierwszej edycji konkursu Prezydenta RP na najlepszą pracę doktorską poświęconą głównym wyzwaniom stojącym przed współczesną Polską: „Polskie wyzwania: państwo – tożsamość – rozwój” w kategorii: Społeczeństwo i polityka społeczna; Warszawa

8 sierpnia 2008 - nagroda Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie za osiągnięcia w dziedzinie naukowej; Olsztyn

marzec 2007 –  luty 2008 - uzyskanie stypendium w ramach projektu ,,Transfer wiedzy pomostem do innowacyjności i konkurencyjności gospodarczej regionu – stypendia doktoranckie” ze ZPORR 2004-2006 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

wrzesień 2006 – luty 2007 - uzyskanie stypendium w ramach projektu ,,Kreowanie wysokospecjalistycznych kadr gospodarki regionu – stypendia doktoranckie” z ZPORR 2004-2006 współfinansowanego z  Europejskiego Funduszu Społecznego