Stypendia

INFORMACJA O STYPENDIUM SOCJALNYM na rok akademicki 2012/2013

Od 01 września 2012 r. do 10 października 2012 r., w pok. 16 przyjmowane będą wnioski o przyznanie stypendium socjalnego na rok akademicki 2012/2013 (druki do pobrania w Dziekanacie lub internecie od września 2012 r.). Wysokość miesięcznego dochodu netto na osobę w rodzinie uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne w r. ak. 2012/2013 została ustalona na kwotę 750,00 zł na osobę. Stypendia będą ustalane w zależności od wysokości miesięcznego dochodu netto na osobę w rodzinie i wypłacane wyłącznie na konto bankowe należące do studenta. O powyższe stypendium mogą ubiegać się także osoby powtarzające rok lub semestr oraz przebywające na urlopie dziekańskim.

Ubiegając się o stypendium socjalne student powinien złożyć:
1. wniosek o stypendium socjalne
2. zaświadczenia stwierdzające dochód rodziny

 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodzie pełnoletnich członków rodziny w 2011 roku
 • zaświadczenia/oświadczenia o wysokości zapłaconej składki zdrowotnej w 2011 r.
 • zaświadczenia z Urzędu Gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach fizycznych i przeliczeniowych ogólnej powierzchni w 2011 roku;
 • osoby prowadzące działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem lub kartą podatkową oprócz zaświadczeń z Urzędu Skarbowego za 2011 r. zobowiązane są do złożenia oświadczenia o dochodach (druk w Dziekanacie lub internecie);
 • zaświadczenia o uczęszczaniu rodzeństwa studenta (dzieci studenta) do szkoły lub szkoły wyższej;
 • kopię prawomocnego wyroku sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację studenta lub rodziców studenta;
 • kopię odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub kopię odpisu ugody sądowej;
 • zaświadczenia z urzędu pracy o zarejestrowaniu studenta /członka rodziny studenta jako osoby bezrobotnej oraz o wysokości przyznanego zasiłku;
 • zaświadczenia z MOPS o wysokości pobranych świadczeń w 2011 r;
 • jeżeli nastąpiła utrata lub przybycie dochodu rodziny dodatkowo należy złożyć załącznik na właściwym druku oraz dokumenty potwierdzające datę i wysokość utraconego/uzyskanego dochodu
 • uzyskanie dochodu po roku 2011 -np. odpowiednio: zaświadczenie z zakładu pracy o zarobkach netto za miesiąc następujacy po miesiącu uzyskania dochodu, zaświadczenie z Urzędu Pracy, decyzja o przyznaniu renty,itp.)
 • Student studiów stacjonarnych łącznie ze stypendium socjalnym można ubiegać się o stypendium w zwiększonej wysokości *

*z tytułu zakwaterowania w domu studenckim (Pieczątka Kierownika DS.) z tytułu zakwaterowania w innym obiekcie niż dom studencki - kopię umowy najmu lokalu oraz dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie, ewentualnie wypełnia znajdujące się we wniosku stypendialnym oświadczenie o braku możliwości codziennego dojazdu z miejsca stałego zamieszkania do uczelni i wysokości kosztów ponoszonych z tego tytułu.

Student, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej może ubiegać się o zapomogę.

 Wnioski o Stypendium Rektora na rok akademicki 2012/2013 można składać w pok. 16 od 01 września 2012r. do 10 października 2012 r.

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów może otrzymać student, który:

 • uzyskał za poprzedni rok studiów wysoką średnią ocen lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe;
 • zaliczył semestr(rok studiów zgodnie z planem studiów i programem kształcenia stwierdzony wpisem do indeksu w terminach sesji egzaminacyjnych.

Stypendium otrzymuje do 10% najlepszych studentów danego kierunku studiów (studia stacjonarne i niestacjonarne) ze średnią nie niższą niż 4,00 lub liczbą punktów nie niższą niż 4,00.

Student ubiegający się o stypendium Rektora składa wniosek z obliczoną średnią arytmetyczną ocen za dany rok akademicki oraz dokumentację potwierdzającą uzyskane w poprzednim roku akademickim osiagnięcia. Studenci posiadający osiagnięcia sportowe składają wnioski zaopiniowane przez pracownika Studium Wychowania Fizycznego.

Wyliczając średnią ocen należy uwzględnić wszystkie oceny końcowe za ostatnie dwa semestry (z wyłączeniem oceny z wychowania fizycznego, praktyk zawodowych, przedmiotów realizowanych z wyprzedzeniem, drugiej specjalności lub kierunku).

 


 

INFORMACJA O STYPENDIUM SPECJALNYM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH na rok akademicki 2012/2013

Od 01 września do dnia 10 października 2012 r. w pok. 16 będą przyjmowane wnioski o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych na rok akademicki 2012/2013. Składając wniosek o stypendium student powinien złożyć:

 • Podanie (druk do pobrania w Dziekanacie)
 • Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (2 kopie)

W trakcie roku akademickiego stypendium dla osób niepełnosprawnych przyznaje się od miesiąca, w którym został złożony wniosek.

W przypadku upływu okresu ważności orzeczenia, wypłata świadczenia zostaje zawieszona od następnego miesiąca. Wznowienie wypłaty stypendium następuje po dostarczeniu przez studenta nowego orzeczenia. Wyrównanie stypendium za okres zawieszenia następuje w przypadku kontynuacji poprzedniego orzeczenia.

 

 


 

Osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe do wniosku o stypendium Rektora dla najlepszych studentów na rok akademicki 2012/2013:

§ 18 Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów UWM (Zarządzenie Nr 60 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 23 września 2011 r oraz Zarządzenie Nr 43 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 15 czerwca 2012 r.)

Za osiągnięcia naukowe do wniosku o stypendium Rektora dla najlepszych studentów przyjmuje się:

 

L.p.

Rodzaj osiągnięcia

liczba pkt

1.      

staż naukowy w uczelni macierzystej (min. 1 miesiąc)

0,50

2.      

staż naukowy w innej uczelni lub ośrodku naukowym (min. 1 miesiąc) 

1,00

3.      

odbyte studia w innej uczelni w ramach stypendium zagranicznego (np. ERASMUS) lub krajowych programów międzyuczelnianych (np. MOST, MOSTAR, MOSTECH)

2,00

4.      

artykuł naukowy z listy filadelfijskiej

3,00

5.      

artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowanym

1,50

6.      

recenzowana publikacja książkowa

2,00

7.      

rozdział w książce recenzowanej

1,00

8.      

publikacja referatu w wydawnictwie pokonferencyjnym

1,00

9.      

 referat wygłoszony w trakcie międzynarodowej konferencji naukowej

1,50

10.                        

referat wygłoszony w trakcie ogólnopolskiej konferencji naukowej

1,00

11.                        

poster naukowy, plakat naukowy lub prezentacja multimedialna przygotowana na konferencję międzynarodową

1,50

12.                        

 poster naukowy, plakat naukowy lub prezentacja multimedialna przygotowana na konferencję ogólnopolską

1,00

13.                        

otrzymanie nagrody lub wyróżnienia w konkursie międzynarodowym

2,00

14.                        

otrzymanie nagrody lub wyróżnienia w konkursie ogólnopolskim

1,50

15.                        

studia pod kierunkiem opiekuna naukowego odbywane według indywidualnego planu studiów i programu kształcenia rozwijające indywidualne zainteresowania naukowe studenta

1,00

16.                        

dokonanie i zgłoszenie w Urzędzie Patentowym RP wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego celem uzyskania praw wyłącznych;  patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji na wzór przemysłowy

2,00Za osiągnięcia artystyczne do wniosku o stypendium Rektora dla najlepszych studentów przyjmuje się:

 

L.p.

Rodzaj osiagnięcia

ilość punktów

1.      

publikacja dzieł artystycznych (np. album, płyta)

2,00

2.      

prezentacja prac artystycznych (np. wystawa) w instytucji artystycznej lub placówce o utrwalonym prestiżu artystycznym:  

indywidualnie -1,00; zespołowo

- 0,50 pkt,

3.      

prezentacja utworu muzycznego (np. koncert) w instytucji artystycznej lub placówce o utrwalonym prestiżu artystycznym: 

indywidualnie -1,00, zespołowo

- 0,50

4.      

otrzymanie nagrody lub wyróżnienia w konkursie międzynarodowym: 

indywidualnie -2,00;

 zespołowo-1,00,

5.      

otrzymanie nagrody lub wyróżnienia w konkursie ogólnopolskim:

indywidualnie -1,00;  zespołowo

- 0,50.Za osiągnięcia sportowe do wniosku o stypendium Rektora dla najlepszych studentów przyjmuje się:

 

Lp.

Ranga zawodów / punkty

miejsce

1

2

3

4

5

udział

1.

Igrzyska Olimpijskie lub Paraolimpijskie

12

11

10

9

8

5

2.

Mistrzostwa Świata

10

9

8

7

6

5

3.

Mistrzostwa Europy

9

8

7

6

5

4

4.

Uniwersjada

8

7

6

5

4

3

5.

Akademickie Mistrzostwa Świata

7

5

5

4

3

2

6.

Akademickie Mistrzostwa Europy

6

5

4

3

2

1,5

7.

Mistrzostwa Polski

4

3

2

 

 

 1

8.

Akademickie Mistrzostwa Polski

4

3

2

 

 

 4

9.

Mistrzostwa Polski Uniwersytetów

3

2

1

 

 

 0,5

10.

Mistrzostwa Polski AZS

3

2

1

 

 

 0,5

11.

Mistrozstwa województwa

2

1,5

1

 

 

0,5

12.

Czynny udział w rozgrywkach ekstraklasy

3

13.

Czynny udział w grach zespołowych I i II ligii

2

14.

Czynny udział w grach zespołowych w barwach KS AZS UWM Olsztyn (w przypadku udziału w rozgrywkach ligowych w barwach KS AZS UWM Olsztyn, nie sumuje się punktów z wierszy 12 i 14 oraz 13 i 14 niniejszej tabeli

5

15.

Wyróżnienia indywidualne w poszczególnych dyscyplinach, tj. król strzelców, MVP Mistrzostw, itp.

2

 Student studiujący jednocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać stypendium Rektora, stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, zapomogę tylko na jednym kierunku studiów.

Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontunuuje naukę na drugim kierunku studiów, nie przysługują stypendia, chyba że kontynuuje on studia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, jednakże nie dłużej niż przez okres trzech lat.